El passat 30 de novembre, l’IEC va fer públic que obre el seu fons documental al conjunt de la societat. En un pas més en el procés de digitalització documental, qualsevol persona, a través del web de la institució, pot consultar més de 60.000 referències i més de 7.000 documents en suport digital.

L’eina que ha fet servir l’IEC és l’aplicació Databox, el gestor documental de Datavirtual que permet la gestió, classificació, descripció i difusió de fons documentals. Partint del conegut programari, s’han desenvolupat totes aquelles personalitzacions necessàries per l’especificitat de l’entitat, resultant un software amb un llarg històric i fiable trajectòria, però també adaptat plenament als seus processos de treball, característiques del fons documental i necessitats de difusió.

Durant la realització del projecte, s’ha treballat de la mà amb l’Arxiu de l’IEC, analitzant i dissenyant el sistema adequat per a la implementació del nou software i poder, posteriorment, desenvolupar tots els requeriments específics. El resultat ha permès a l’Arxiu IEC modernitzar el seu programa de gestió del seu fons documental i disposar d’una web de difusió plenament integrada amb el programa, sense duplicitats ni sistemes complexes de mantenir, complint sempre amb els estàndards de l’arxivística.

Encara no coneixes Databox? Databox és el programa exclusiu amb el qual donem resposta a les diferents necessitats que es poden plantejar en un procés de digitalització i gestió documental en els àmbits històric i cultural.